Loading...

Zásady ochrany osobných údajov

1 Spracovanie osobných údajov pre účely marketingu

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tento súhlas so spracovaním svojich osobných údajov dáva kupujúci dodávateľovi pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre uskutočňovanie iných marketingových aktivít voči kupujúcemu. Tento súhlas kupujúceho môže kupujúci kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia mu potom nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov kupujúceho sú uvedené nižšie.
• TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
1. Správcom osobných údajov kupujúceho je firma Procentov s.r.o., so sídlom Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, identifikačné číslo: 17258511.
2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie - Lidická 219, 735 81 Bohumín, adresa elektronickej pošty - info@procentov.cz, telefón +420 799 557 470.
3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
• PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Právnym základom spracovania osobných údajov kupujúceho je súhlas kupujúceho, daný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).
• ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Účelom spracovania osobných údajov kupujúceho je zasielanie obchodných oznámení a uskutočňovanie iných marketingových aktivít správcom voči kupujúcemu.
2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
• DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Doba, počas ktorej budú osobné údaje kupujúceho správcom uložené, je 24 mesiacov od dátumu udelenia súhlasu pre obchodné oznámenia a marketing, najdlhšie však do odvolania súhlasu kupujúceho so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).
• ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1.
Ďalšími príjemcami osobných údajov kupujúceho budú osoby, zabezpečujúce marketingové služby a prieskum zákazníckej spokojnosti pre správcu.
2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje kupujúceho do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
• PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
1. Za podmienok stanovených v nariadení má kupujúci právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, má právo na opravu alebo výmaz svojich osobných údajov, prípadne na obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť svojich osobných údajov.
2. Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov kupujúceho pred takýmto odvolaním súhlasu. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať nasledujúcim spôsobom: odobratím súhlasu v klientskej zóne webovej stránky, odhlásením odberu e-mailu kliknutím na odkaz v pätičke obchodného oznámenia, odoslaním e-mailovej správy správcovi na adresu info@procentov.cz so žiadosťou o odobratie súhlasu (táto správa musí byť odoslaná z e-mailovej adresy, pre ktorú bol tento súhlas udelený), prípadne osobne v sídle spoločnosti s preukázaním totožnosti.
3. Ak by sa kupujúci domnieval, že spracovaním jeho osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, má okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
4. Kupujúci nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, potrebnou k uzavretiu zmluvy.
Kupujúci má právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu.
Ak kupujúci vzniesie námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už jeho osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

2 Správca môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčili poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov, a je zabezpečené, aby kupujúcim boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Správca pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies. Kupujúci majú možnosť odmietnuť, aby cookies alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustia vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Prihlásenie k newsletteru

Pravidelná dávka inšpirácie na váš e-mail

Prihlásením súhlasíte s pravidlami Zásady ochrany osobných údajov